Tietosuoja
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö 
 Rekisterinpitäjä: matruska Ky 
 Osoite: Koritie 2, 15540 Villähde 
 Y-tunnus: 2678996-3     
Sähköposti: info@matruska.fi     
Yhteyshenkilö: Marjo  Honkanen info@matruska.fi
 2. Rekisteröidyt 
Matruska Ky:n asiakasrekisterissä käsitellään ainoastaan kirpputori/huutokauppamyyjien nimi- ja yhteystietoja ja vain siinä määrin kuin se on asikassuhteen sekä markkinoinnin ylläpitämistä varten tarpeellista. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
 3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus 
 Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta asiakkuuden aikana, 
sen ylläpito ja kehittäminen sekä markkinointi.  Henkilötietojen käsittely perustuu Matruska Ky:n lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää rekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon. 
 4. Käsiteltävät henkilötiedot 
 Matruska Ky:n asiakasrekisterissä käsitellään myyjien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat: - Rekisteröidyn etu- ja sukunimi; , rekisteröidyn yhteystiedot. 
 5. Säännönmukaiset tietolähteet 
Matruska Ky:n jäsenrekisterin henkilötiedot saadaan Rekisteröidyltä itseltään. 
 6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva 
 Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu henkilötietojärjestelmään (SKJ-kassajärjestelmä), johon on rajattu pääsy vain Matruska Ky:n henkilökunnalla, sekä tarvittaessa (Matruska Ky:n luvalla valvotusti)  
SKJ:n it-huollon henkilökunnalla.  
7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot 
 Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille. 
 8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 
 9. Henkilötietojen säilytysaika 
 Henkilötiedot säilytetään matruska Ky:n jäsenrekisterissä niin kauan kuin asiakkuus on aktiivinen, asiaa tarkastellaan n.3 vuoden välein ja pyydettäessä. 
10. Profilointi
P rofilointia ei suoriteta. 
 11. Rekisteröidyn oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yritykselle kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit). Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa: - saada tieto henkilötietojensa käsittelystä; - saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yrityksen käsittelemät henkilötiedot; - vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä; - vaatia henkilötietojensa poistamista; - peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; - vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on Yrityksen oikeutettu etu; - saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yritykselle, Yritys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja - vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. 
 12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 
 Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
 13. Yhteydenotot 
 Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info@matruska.fi . 
 14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen 
 Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 
Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 23.5.2018.   

Tietosuoja

Tämä on esimerkkisisältöä, voit korvata tämän omilla teksteillä ja kuvilla.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän